Σχέδια μαθήματος/χρονολόγιο διδασκαλίας

Εδώ θα αναρτώνται σχέδια μαθήματος, η πορεία διδασκαλίας των μαθημάτων που διδάσκω φέτος, πληροφορίες για τη μεθοδολογία που ακολουθείται στην πορεία της διδασκαλίας, ανακοινώσεις και υλικό.

Σε κάθε διδακτική περίοδο θα δίνεται στους μαθητές σκαρίφημα με τα επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα, σύμφωνα με το αναλυτικό πρόγραμμα και οδηγό τους δείκτες επάρκειας και επιτυχίας. Επιπλέον -και αυτό είναι το σημαντικότερο- στο τέλος κάθε ενότητας θα γίνεται περίληψη των διδαχθέντων όπως επίσης και συζήτηση για τη σύνδεση των αντικειμένων μεταξύ τους (μεταγνώση).

%d bloggers like this: