Χρονολόγιο διδασκαλίας

Εδώ θα αναρτώνται σχέδια μαθήματος, η πορεία διδασκαλίας των μαθημάτων που διδάσκω φέτος (2022-2023), όπως επίσης και για αυτά που δεν διδάσκω, πληροφορίες για τη μεθοδολογία που ακολουθείται στην πορεία της διδασκαλίας, ανακοινώσεις και υλικό.

Σε κάθε διδακτική περίοδο θα δίνεται στους μαθητές σκαρίφημα με τα επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα, σύμφωνα με το αναλυτικό πρόγραμμα και οδηγό τους δείκτες επάρκειας και επιτυχίας. Επιπλέον -και αυτό είναι το σημαντικότερο- στο τέλος κάθε ενότητας θα γίνεται περίληψη των διδαχθέντων όπως επίσης και συζήτηση για τη σύνδεση των αντικειμένων μεταξύ τους (μεταγνώση).

Μαθηματικά Γ’ Λυκείου κατεύθυνσης
Θερινή προετοιμασία
• • Όριο συνάρτησης (12 Αυγ. 2022)
• • Παράγωγος (12 Αυγ. 2022)
• • Τριγωνομετρία (14 Αυγ. 2022)

Μαθηματικά Β’ Λυκείου κατεύθυνσης
(07/09/2022) Γνωριμία και αναφορά στη διάρθρωση της ύλης.
(08/09/2022) Σύνολα και συμβολισμοί, περιττοί&άρτιοι αριθμοί, λογική πρόταση, προτασιακός τύπος, ευθεία απόδειξη.
(09/09/2022) Ευθεία απόδειξη, εις άτοπον απαγωγή και αξιοποίηση του φυλλαδίου. Λύθηκαν οι ασκ. 1,2 σελ. 15 και η 1 από το φυλλάδιο (υπόλοιπες προαιρετικές).
(12/09/2022) 2 40′ περίοδοι. Λύθηκε η άσκηση. Μαθηματική επαγωγή. Εισαγωγή και σχήμα της μεθόδου. Ασκήσεις 1, 4 σελ. 24.
(13/09/2022) 10 λεπτη άσκηση. Νόμος των ημιτόνων και άσκηση 1 και 2α).
(14/09/2022) Νόμος ημιτόνων, Νόμος συνημιτόνων.
(15/09/2022) Νόμος συνημιτόνων ασκήσεις/ασκήσεις ενότητας.
(16/09/2022) Εμβαδόν τριγώνου.
(21/09/2022) Εφ. και συνεφ. αθροίσματος/διαφοράς 2 γωνιών.
(22/09/2022) Τριγωνομετρικοί αριθμοί του διπλασίου τόξου μιας γωνιάς.
(23/09/2022) Τριγωνομετρικοί αριθμοί του διπλασίου τόξου μιας γωνιάς.
(03-05/10/2022) Απόλυτη τιμή πρ. αριθμού/Ιδιότητες.
(10/10/2022) Ιδιότητες απόλυτης τιμής αθροίσματος και γινομένου.
(11/10/2022) Ιδιότητες απόλυτης τιμής αθροίσματος και γινομένου/Ασκήσεις.
(14/10/2022) Είδη συναρτήσεων.
(17/10/2022) Είδη συναρτήσεων.
(18/10/2022) Είδη συναρτήσεων/Ασκήσεις.
(19/10/2022) Πεδίο ορισμού συνάρτησης.
(20/10/2022) Σύνολο τιμών συνάρτησης της οποίας δίνεται ο τύπος.
(24/10/2022) Ίσες συναρτήσεις.
(26/10/2022) Ίσες συναρτήσεις, πράξεις συναρτήσεων.
(27/10/2022) Ασκήσεις.
(31/10/2022) Ασκήσεις.
(01/11/2022) Σύνθεση συναρτήσεων.
(02/11/2022) Σύνθεση συναρτήσεων.
(03/11/2022) Σύνθεση συναρτήσεων.
(04/11/2022) Σύνθεση συναρτήσεων.
(07/11/2022) Συναρτήσεις 1-1.
(08/11/2022) Συναρτήσεις επί.
(09/11/2022) Αντίστροφη συνάρτηση.
(10/11/2022) Αντίστροφη συνάρτηση.
(18/11/2022) Διαγώνισμα στις συναρτήσεις (45′).
(21/11/2022) Τριγωνομετρία ΙΙ.
(22/11/2022) Τριγωνομετρία ΙΙ.
(24/11/2022) Τριγωνομετρικες εξισώσεις.
(25/11/2022) Τριγωνομετρικες εξισώσεις.
(30/11/2022) Ορισμός ορίου.
(01/12/2022) Ορισμός ορίου.
(02/12/2022) Πλευρικά όρια.
(05/12/2022) Ιδιότητες ορίων.
(07/12/2022) Μη-πεπερασμένο όριο στο x_0.
(08/12/2022) Μη-πεπερασμένο όριο στο x_0-παραδείγματα.
(09/12/2022) Μη-πεπερασμένο όριο στο x_0-ασκήσεις.
(14/12/2022) Συνέχεια συνάρτησης.
(16/12/2022) Συνεχής συνάρτηση.
(19/12/2022) Συνεχής συνάρτηση-Ασκήσεις.
(20/12/2022) Θεώρημα του Bolzano.
(21/12/2022) Θεώρημα ενδιάμεσων τιμών.
(22/12/2022) Θεώρημα μέγιστης/ελάχιστης τιμής.
(09-13/01/2023) Επανάληψη.

Μαθηματικά Β’ Λυκείου ΚΚ
(09/09/2022) Γνωριμία, υπενθύμιση τριγωνομετρικών αριθμών και νόμος των ημιτόνων.
(12/09/2022) Νόμος των ημιτόνων. Ασκήσεις.
(14/09/2022) Νόμος των συνημιτόνων. Ασκήσεις.
(16/09/2022) Νόμος των συνημιτόνων. Ασκήσεις.
(23/09/2022) Ασκήσεις Ενότητας.
(30/09/2022) 10′ άσκηση στην τριγωνομετρία. Συναρτήσεις.
(03/10/2022) Συναρτήσεις.
(05/10/2022) Συναρτήσεις.
(10/10/2022) Γράφημα και γρ. παράσταση συνάρτησης.
(17/10/2022) Πεδίο ορισμού συνάρτησης.
(24/10/2022) Ίσες συναρτήσεις.
(26/10/2022) Ίσες συναρτήσεις, άθροισμα συναρτήσεων.
(31/10/2022) Πράξεις συναρτήσεων.
(02/11/2022) Επανάληψη.
(04/11/2022) Διαγώνισμα.
(07/11/2022) Συναρτήσεις 1-1.
(16/11/2022) Εκθετική-Λογαριθμική συνάρτηση.
(21/11/2022) Εκθετική-Λογαριθμική συνάρτηση.
(25/11/2022) Εκθετικές εξισώσεις.
(30/11/2022) Εφαρμογές της εκθετικής συνάρτησης.
(02/12/2022) Λογάριθμος.
(05/12/2022) Λογάριθμος.
(07/12/2022) Ιδιότητες λογαρίθμου.
(09/12/2022) Αλλαγή βάσης στο λογάριθμο.
(14/12/2022) Λογαριθμική συνάρτηση.
(16/12/2022) Λογαριθμικές εξισώσεις.
(19/12/2022) Λογαριθμικές εξισώσεις.
(21/12/2022) Λογαριθμικές εξισώσεις.
(09,11,13/01/2023) Στατιστική.


Μαθηματικά Α’ Λυκείου προσανατολισμού
(07/09/2022) Γνωριμία και επανάληψη στην τριγωνομετρία/ ταυτότητες και στην ευθεία.
(08/09/2022) Επαναληπτικές ασκήσεις από το βιβλίο (ευθεία)
(09/09/2022) Ολοκλήρωση επανάληψης.
(12/09/2022) Υπενθύμιση συνόλων (ℕ,ℤ,ℚ,ℝ,ℝ-ℚ), τετραγωνικής και κυβικής ρίζας, ιδιότητες δυνάμεων. Νιοστή ρίζα θετικού πραγματικού αριθμού (ορισμός, παραδείγματα και συνέπειες).
(12/09/2022) νιοστή ρίζα/ασκήσεις, ιδιότητες της νιοστής ρίζας/ασκήσεις.
(13/09/2022) Ιδιότητες της νιοστής ρίζας/ασκήσεις.
(14/09/2022) Εξίσωση χ^ν=α/ασκήσεις.
(15/09/2022) Ασκήσεις, ασκήσεις ενότητας.
(16/09/2022) Συγκέντρωση.
(20/09/2022) Διαγνωστική Άσκηση/ν-οστή ρίζα και ιδιότητες
(22/09/2022) Δυνάμεις με ρητό εκθέτη.
(23/09/2022) Μετατροπή άρρητου παρονομαστή σε ρητό.
(03/09/2022) Τριγωνομετρία.
(04/10/2022) Τριγωνομετρία.
(05/10/2022) Τριγωνομετρία.
(10/10/2022) Τριγωνομετρικοί αριθμοί.
(11/10/2022) Τριγωνομετρικοί αριθμοί.
(17/10/2022) Τριγωνομετρικός κύκλος.
(18/10/2022) Τριγωνομετρικός κύκλος/Ασκήσεις.
(19/10/2022) Τριγωνομετρικός κύκλος.
(20/10/2022) Τριγωνομετρικές συναρτήσεις.
(24/10/2022) Τριγωνομετρικές συναρτήσεις, αναγωγή στο πρώτο τεταρτημόριο
(25/10/2022) Ασκήσεις.
(27/10/2022) Ασκήσεις.
(31/10/2022) Τριγωνομετρικές ταυτότητες.
(01/11/2022) Τριγωνομετρικές ταυτότητες.
(02/11/2022) Ασκήσεις.
(03/11/2022) Επανάληψη.
(04/11/2022) Επανάληψη.
(07/11/2022) Επανάληψη.
(08/11/2022) Διαγώνισμα
(09/11/2022) Επανάληψη κύκλου.
(10/11/2022) Σχετική θέση 2 κύκλων.
(21/11/2022) Ασκήσεις.
(22/11/2022) Διανύσματα-εισαγωγή.
(24/11/2022) Διανύσματα.
(25/11/2022) Πράξεις με διανύσματα.
(30/11/2022) Διανύσματα-Ασκήσεις.
(01/12/2022) Διανύσματα-ασκήσεις.
(05/12/2022) Διανύσματα-ασκήσεις.
(07/12/2022) Στατιστική-μέτρα θέσης.
(08/12/2022) Διαγώνισμα, Στατιστική-μέτρα θέσης.
(09/12/2022) Στατιστική-μέτρα θέσης.
(14/12/2022) Στατιστική-μέτρα διασποράς.
(16/12/2022) Συντελεστής μεταβλητότητας.
(19/12/2022) Τεταρτημόρια.
(20/12/2022) Φυλλογράφημα.
(21-22/12/2022) Φυλλογράφημα.
(09-13/01/2023) Επανάληψη.

Μαθηματικά Α’ Λυκείου κοινού κορμού
(08/09/2022) Γνωριμία και επαναληπτικές ασκήσεις.
(09/09/2022) Ολοκλήρωση επανάληψης.
(12/09/2022) νιοστή ρίζα/ασκήσεις.
(14/09/2022) νιοστή ρίζα/ασκήσεις.
(15/09/2022) Ιδιότητες της νιοστής ρίζας/παραδείγματα.
(23/09/2022) Μετατροπή άρρητου παρονομαστή σε ρητό.
(05/09/2022) Τριγωνομετρία.
(10/10/2022) Τριγωνομετρικοί αριθμοί.
(11/10/2022) Τριγωνομετρικοί αριθμοί.
(17/10/2022) Τριγωνομετρικός κύκλος.
(18/10/2022) Τριγωνομετρικός κύκλος/Ασκήσεις.
(24/10/2022) Τριγωνομετρικός κύκλος/Ασκήσεις.
(25/10/2022) Ασκήσεις.
(31/10/2022) Επανάληψη.
(02/11/2022) 45′ διαγώνισμα.
(04/11/2022) Κύκλος-εισαγωγή.
(07/11/2022) Θέση δύο κύκλων.
(08/11/2022) Θέση δύο κύκλων.
(21/11/2022) Ασκήσεις.
(22/11/2022) Ασκήσεις εμπέδωσης.
(25/11/2022) Διανύσματα.
(30/11/2022) Διανύσματα.
(01/12/2022) Διανύσματα-ασκήσεις.
(02/12/2022) Διανύσματα-ασκήσεις.
(05/12/2022) Διανύσματα-ασκήσεις.
(07/12/2022) Διανύσματα-ασκήσεις.
(09/12/2022) Επανάληψη-Ρίζες.
(14/12/2022) Επανάληψη-τριγωνομετρία.
(16/12/2022) Επανάληψη-τριγωνομετρία.
(19/12/2022) Επανάληψη-τριγωνομετρία.
(20/12/2022) Επανάληψη-τριγωνομετρία, κύκλος.
(09-11,13/01/2023) Επανάληψη.

%d bloggers like this: