Χρονολόγιο διδασκαλίας

Εδώ θα αναρτάται η πορεία διδασκαλίας των μαθημάτων που διδάσκω φέτος (2022-2023), όπως επίσης και για αυτά που δεν διδάσκω, πληροφορίες για τη μεθοδολογία που ακολουθείται στην πορεία της διδασκαλίας, ανακοινώσεις και υλικό.

Σε κάθε διδακτική περίοδο θα δίνεται στους μαθητές σκαρίφημα με τα επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα, σύμφωνα με το αναλυτικό πρόγραμμα και οδηγό τους δείκτες επάρκειας και επιτυχίας. Επιπλέον -και αυτό είναι το σημαντικότερο- στο τέλος κάθε ενότητας θα γίνεται περίληψη των διδαχθέντων όπως επίσης και συζήτηση για τη σύνδεση των αντικειμένων μεταξύ τους (μεταγνώση).

Μαθηματικά Γ’ Λυκείου κατεύθυνσης
Θερινή προετοιμασία
• • Όριο συνάρτησης (12 Αυγ. 2022)
• • Παράγωγος (12 Αυγ. 2022)
• • Τριγωνομετρία (14 Αυγ. 2022)

Μαθηματικά Β’ Λυκείου κατεύθυνσης
(07/09/2022) Γνωριμία και αναφορά στη διάρθρωση της ύλης.
(08/09/2022) Σύνολα και συμβολισμοί, περιττοί&άρτιοι αριθμοί, λογική πρόταση, προτασιακός τύπος, ευθεία απόδειξη.
(09/09/2022) Ευθεία απόδειξη, εις άτοπον απαγωγή και αξιοποίηση του φυλλαδίου. Λύθηκαν οι ασκ. 1,2 σελ. 15 και η 1 από το φυλλάδιο (υπόλοιπες προαιρετικές).
(12/09/2022) 2 40′ περίοδοι. Λύθηκε η άσκηση. Μαθηματική επαγωγή. Εισαγωγή και σχήμα της μεθόδου. Ασκήσεις 1, 4 σελ. 24.
(13/09/2022) 10 λεπτη άσκηση. Νόμος των ημιτόνων και άσκηση 1 και 2α).
(14/09/2022) Νόμος ημιτόνων, Νόμος συνημιτόνων.
(15/09/2022) Νόμος συνημιτόνων ασκήσεις/ασκήσεις ενότητας.
(16/09/2022) Εμβαδόν τριγώνου.
(21/09/2022) Εφ. και συνεφ. αθροίσματος/διαφοράς 2 γωνιών.
(22/09/2022) Τριγωνομετρικοί αριθμοί του διπλασίου τόξου μιας γωνιάς.
(23/09/2022) Τριγωνομετρικοί αριθμοί του διπλασίου τόξου μιας γωνιάς.
(03-05/10/2022) Απόλυτη τιμή πρ. αριθμού/Ιδιότητες.
(10/10/2022) Ιδιότητες απόλυτης τιμής αθροίσματος και γινομένου.
(11/10/2022) Ιδιότητες απόλυτης τιμής αθροίσματος και γινομένου/Ασκήσεις.
(14/10/2022) Είδη συναρτήσεων.
(17/10/2022) Είδη συναρτήσεων.
(18/10/2022) Είδη συναρτήσεων/Ασκήσεις.
(19/10/2022) Πεδίο ορισμού συνάρτησης.
(20/10/2022) Σύνολο τιμών συνάρτησης της οποίας δίνεται ο τύπος.
(24/10/2022) Ίσες συναρτήσεις.
(26/10/2022) Ίσες συναρτήσεις, πράξεις συναρτήσεων.
(27/10/2022) Ασκήσεις.
(31/10/2022) Ασκήσεις.
(01/11/2022) Σύνθεση συναρτήσεων.
(02/11/2022) Σύνθεση συναρτήσεων.
(03/11/2022) Σύνθεση συναρτήσεων.
(04/11/2022) Σύνθεση συναρτήσεων.
(07/11/2022) Συναρτήσεις 1-1.
(08/11/2022) Συναρτήσεις επί.
(09/11/2022) Αντίστροφη συνάρτηση.
(10/11/2022) Αντίστροφη συνάρτηση.
(18/11/2022) Διαγώνισμα στις συναρτήσεις (45′).
(21/11/2022) Τριγωνομετρία ΙΙ.
(22/11/2022) Τριγωνομετρία ΙΙ.
(24/11/2022) Τριγωνομετρικες εξισώσεις.
(25/11/2022) Τριγωνομετρικες εξισώσεις.
(30/11/2022) Ορισμός ορίου.
(01/12/2022) Ορισμός ορίου.
(02/12/2022) Πλευρικά όρια.
(05/12/2022) Ιδιότητες ορίων.
(07/12/2022) Μη-πεπερασμένο όριο στο x_0.
(08/12/2022) Μη-πεπερασμένο όριο στο x_0-παραδείγματα.
(09/12/2022) Μη-πεπερασμένο όριο στο x_0-ασκήσεις.
(14/12/2022) Συνέχεια συνάρτησης.
(16/12/2022) Συνεχής συνάρτηση.
(19/12/2022) Συνεχής συνάρτηση-Ασκήσεις.
(20/12/2022) Θεώρημα του Bolzano.
(21/12/2022) Θεώρημα ενδιάμεσων τιμών.
(22/12/2022) Θεώρημα μέγιστης/ελάχιστης τιμής.
(09-13/01/2023) Επανάληψη.
(06/02/2023) Αριθμητική πρόοδος
(07/02/2023) Αριθμητική πρόοδος.
(08/02/2023) Γεωμετρική πρόοδος.
(09/02/2023) Γεωμετρική πρόοδος.
(10/02/2023) Εισαγωγή στην εκθετική συνάρτηση.
(13-14/02/2023) Πρόοδοι-Ασκήσεις.
(17/02/2023) Πρόοδοι-Ασκήσεις.
(20/02/2023) 10’άσκηση στις προόδους/εκθετική συνάρτηση.
(21/02/2023) Προβλήματα με εκθετικό ρυθμό μεταβολής.
(22/02/2023) Ασκήσεις.
(23-28/02/2023) Λογαριθμική συνάρτηση.
(01-02/03/2023) Λογαριθμική συνάρτηση.
(06/03/2023) Επανάληψη.
(08/03/2023) 20′ άσκηση και παράγωγος αριθμός.
(09/03/2023) Παράγωγος αριθμός/παραγωγισιμότητα=>συνέχεια.
(10/03/2023) Παράγωγος ως ρυθμός μεταβολής και ασκήσεις.
(13/03/2023) Παράγωγος συνάρτηση.
(14/03/2023) Κανόνες παραγώγισης.
(15/03/2023) Κανόνες παραγώγισης.
(16/03/2023) Κανόνες παραγώγισης/Ασκήσεις.
(17/03/2023) Παράγωγος τριγωνομετρικών συναρτήσεων.
(20/03/2023) Παράγωγος τριγωνομετρικών συναρτήσεων-Ασκήσεις.
(21/03/2023) Παράγωγος σύνθετης συνάρτησης-ο κανόνας της αλυσίδας.
(22/03/2023) Παράγωγος σύνθετης συνάρτησης-ο κανόνας της αλυσίδας/ασκησεις.
(23/03/2023) Ο κανόνας της αλυσίδας/ασκησεις και γεωμετρική ερμηνεία της παραγώγου.
(24/03/2023) Γεωμετρική ερμηνεία της παραγώγου/ειδικές συναρτήσεις και φύλλο εργασίας
(27/03/2023) Γεωμετρική ερμηνεία της παραγώγου (ασκήσεις), πεπλεγμένη συνάρτηση
(28/03/2023) Πεπλεγμένη συνάρτηση.
(29/03/2023) Παραμετρικές εξισώσεις.
(31/03/2023) Παραμετρικές εξισώσεις και γενικές ασκήσεις.
(03/04/2023) Διαγώνισμα/Παραγώγιση αντίστροφης συνάρτησης.
(04/04/2023) Παραγώγιση αντίστροφης συνάρτησης.
(05/04/2023) Γεωμετρικοί τόποι.
(06/04/2023) Πολύγωνα.
(24/04/2023) Πολύγωνα (ισόπλευρο τρίγωνο, τετράγωνο, κανονικό εξάγωνο).
(25/04/2023) Άσκηση στην παράγωγο.
(26,27,28/04/2023) Πολύγωνα (Ασκήσεις).
(02/05/2023) Στατιστική (υπενθυμίσεις).
(04/05/2023) Στατιστική (μέτρα θέσης και μεταβλητότητας).
(05/05/2023) Επανάληψη.


Μαθηματικά Β’ Λυκείου ΚΚ
(09/09/2022) Γνωριμία, υπενθύμιση τριγωνομετρικών αριθμών και νόμος των ημιτόνων.
(12/09/2022) Νόμος των ημιτόνων. Ασκήσεις.
(14/09/2022) Νόμος των συνημιτόνων. Ασκήσεις.
(16/09/2022) Νόμος των συνημιτόνων. Ασκήσεις.
(23/09/2022) Ασκήσεις Ενότητας.
(30/09/2022) 10′ άσκηση στην τριγωνομετρία. Συναρτήσεις.
(03/10/2022) Συναρτήσεις.
(05/10/2022) Συναρτήσεις.
(10/10/2022) Γράφημα και γρ. παράσταση συνάρτησης.
(17/10/2022) Πεδίο ορισμού συνάρτησης.
(24/10/2022) Ίσες συναρτήσεις.
(26/10/2022) Ίσες συναρτήσεις, άθροισμα συναρτήσεων.
(31/10/2022) Πράξεις συναρτήσεων.
(02/11/2022) Επανάληψη.
(04/11/2022) Διαγώνισμα.
(07/11/2022) Συναρτήσεις 1-1.
(16/11/2022) Εκθετική-Λογαριθμική συνάρτηση.
(21/11/2022) Εκθετική-Λογαριθμική συνάρτηση.
(25/11/2022) Εκθετικές εξισώσεις.
(30/11/2022) Εφαρμογές της εκθετικής συνάρτησης.
(02/12/2022) Λογάριθμος.
(05/12/2022) Λογάριθμος.
(07/12/2022) Ιδιότητες λογαρίθμου.
(09/12/2022) Αλλαγή βάσης στο λογάριθμο.
(14/12/2022) Λογαριθμική συνάρτηση.
(16/12/2022) Λογαριθμικές εξισώσεις.
(19/12/2022) Λογαριθμικές εξισώσεις.
(21/12/2022) Λογαριθμικές εξισώσεις.
(09,11,13/01/2023) Στατιστική.
(06/02/2023) Όριο ρητής και πολυωνυμικής συνάρτησης.
(08/02/2023) Όριο συνάρτησης στο ±∞.
(10/02/2023) Όριο συνάρτησης στο ±∞.
(13/02/2023) Ασκήσεις.
(17/02/2023) Εισαγωγή στην παράγωγο.
(20/02/2023) Παράγωγος συνάρτηση.
(22/02/2023) Ασκήσεις.
(24/02/2023) Κανόνες παραγώγισης.
(01/03/2023) Κανόνες παραγώγισης.
(03/03/2023) Κανόνες παραγώγισης.
(06/03/2023) Γεωμετρική ερμηνεία της παραγώγου.
(08/03/2023) Εξίσωση εφαπτομένης.
(10/03/2023) Ασκήσεις.
(13/03/2023) Εισαγωγή στις ακολουθίες πραγματικών αριθμών.
(17/03/2023) Ασκήσεις.
(20,22,24/03/2023) Ειδικές ακολουθίες-Αριθμητική πρόοδος.
(27/03/2023) Αριθμητική πρόοδος-Σν
(29/03/2023) Επανάληψη για το διαγώνισμα
(31/03/2023) Διαγώνισμα
(03/04/2023) Γεωμετρική πρόοδος.
(05/04/2023) Γεωμετρική πρόοδος.
(24/04/2023) Εγγεγραμμένα τετράπλευρα.
(26/04/2023) Πολύγωνα.
(28/04/2023) Πολύγωνα.
(05/05/2023) Μέτρηση κύκλου.


Μαθηματικά Α’ Λυκείου προσανατολισμού
(07/09/2022) Γνωριμία και επανάληψη στην τριγωνομετρία/ ταυτότητες και στην ευθεία.
(08/09/2022) Επαναληπτικές ασκήσεις από το βιβλίο (ευθεία)
(09/09/2022) Ολοκλήρωση επανάληψης.
(12/09/2022) Υπενθύμιση συνόλων (ℕ,ℤ,ℚ,ℝ,ℝ-ℚ), τετραγωνικής και κυβικής ρίζας, ιδιότητες δυνάμεων. Νιοστή ρίζα θετικού πραγματικού αριθμού (ορισμός, παραδείγματα και συνέπειες).
(10/03/2023)
(12/09/2022) νιοστή ρίζα/ασκήσεις, ιδιότητες της νιοστής ρίζας/ασκήσεις.
(13/09/2022) Ιδιότητες της νιοστής ρίζας/ασκήσεις.
(14/09/2022) Εξίσωση χ^ν=α/ασκήσεις.
(15/09/2022) Ασκήσεις, ασκήσεις ενότητας.
(16/09/2022) Συγκέντρωση.
(20/09/2022) Διαγνωστική Άσκηση/ν-οστή ρίζα και ιδιότητες
(22/09/2022) Δυνάμεις με ρητό εκθέτη.
(23/09/2022) Μετατροπή άρρητου παρονομαστή σε ρητό.
(03/09/2022) Τριγωνομετρία.
(04/10/2022) Τριγωνομετρία.
(05/10/2022) Τριγωνομετρία.
(10/10/2022) Τριγωνομετρικοί αριθμοί.
(11/10/2022) Τριγωνομετρικοί αριθμοί.
(17/10/2022) Τριγωνομετρικός κύκλος.
(18/10/2022) Τριγωνομετρικός κύκλος/Ασκήσεις.
(19/10/2022) Τριγωνομετρικός κύκλος.
(20/10/2022) Τριγωνομετρικές συναρτήσεις.
(24/10/2022) Τριγωνομετρικές συναρτήσεις, αναγωγή στο πρώτο τεταρτημόριο
(25/10/2022) Ασκήσεις.
(27/10/2022) Ασκήσεις.
(31/10/2022) Τριγωνομετρικές ταυτότητες.
(01/11/2022) Τριγωνομετρικές ταυτότητες.
(02/11/2022) Ασκήσεις.
(03/11/2022) Επανάληψη.
(04/11/2022) Επανάληψη.
(07/11/2022) Επανάληψη.
(08/11/2022) Διαγώνισμα
(09/11/2022) Επανάληψη κύκλου.
(10/11/2022) Σχετική θέση 2 κύκλων.
(21/11/2022) Ασκήσεις.
(22/11/2022) Διανύσματα-εισαγωγή.
(24/11/2022) Διανύσματα.
(25/11/2022) Πράξεις με διανύσματα.
(30/11/2022) Διανύσματα-Ασκήσεις.
(01/12/2022) Διανύσματα-ασκήσεις.
(05/12/2022) Διανύσματα-ασκήσεις.
(07/12/2022) Στατιστική-μέτρα θέσης.
(08/12/2022) Διαγώνισμα και Στατιστική-μέτρα θέσης.
(09/12/2022) Στατιστική-μέτρα θέσης.
(14/12/2022) Στατιστική-μέτρα διασποράς.
(16/12/2022) Συντελεστής μεταβλητότητας.
(19/12/2022) Τεταρτημόρια.
(20/12/2022) Φυλλογράφημα.
(21-22/12/2022) Φυλλογράφημα.
(09-13/01/2023) Επανάληψη.
(06/02/2023) Ορίζουσες.
(07/02/2023) Ορίζουσες.
(08/02/2023) Συντελεστής διεύθυνσης ευθείας.
(09/02/2023) Συντελεστής διεύθυνσης ευθείας.
(10/02/2023) Γενική μορφή εξίσωσης ευθείας.
(13/02/2023) Γενική μορφή εξίσωσης ευθείας.
(14/02/2023) Γενική μορφή εξίσωσης ευθείας-Ασκήσεις.
(17/02/2023) Απόσταση σημείου από ευθεία και εμβαδόν τριγώνου.
(20/02/2023) Συνευθειακά σημεία, ασκήσεις.
(21/02/2023) Ασκήσεις.
(22/02/2023) 20’λεπτη άσκηση και συζήτηση.
(23/02/2023) Ασκήσεις.
(24/02/2023) Ασκήσεις.
(28/02/2023) Εισαγωγή στην παραβολή.
(01/03/2023) Εισαγωγή στην παραβολή.
(02/03/2023) Μελέτη της y=a(x+k)^2+λ.
(06/03/2023) Ασκήσεις.
(08/03/2023) Διακρίνουσα.
(10/03/2023) Τύποι του Vieta
(13/03/2023) Ασκήσεις και παραγοντοποίηση τριωνύμου.
(14/03/2023) Παραγοντοποίηση τριωνύμου.
(15/03/2023) Συστήματα που ανάγονται σε εξισώσεις β’ βαθμού
(16/03/2023) Ασκήσεις.
(17/03/2023) Πρόσημο τριωνύμου.
(20/03/2023) Ασκήσεις.
(21-23/03/2023) Ασκήσεις.
(24/03/2023) Ανισώσεις β βαθμού ανισώσεις.
(27/03/2023) Ανισώσεις ανωτέρου βαθμού, Κλασματικές ανισώσεις.
(28/03/2023) Κλασματικές ανισώσεις.
(29/03/2023) Ασκήσεις.
(04/04/2023) Επανάληψη.
(05/04/2023) Επανάληψη.
(06/04/2023) Διαγώνισμα, Θεώρημα του Θαλή.
(24/04/2023) Όμοια σχήματα.
(25/04/2023) Όμοια σχήματα (Ασκήσεις).
(26/04/2023) Όμοια σχήματα (Ασκήσεις), Όμοια τρίγωνα.
(27/04/2023) Όμοια τρίγωνα (Ασκήσεις).
(28/04/2023) Όμοια τρίγωνα, δύναμη σημείου προς κύκλο.
(02/05/2023) Δύναμη σημείου προς κύκλο.
(04/05/2023) Δύναμη σημείου προς κύκλο και ασκήσεις επανάληψης.
(05/05/2023) Επανάληψη.

Μαθηματικά Α’ Λυκείου κοινού κορμού
(08/09/2022) Γνωριμία και επαναληπτικές ασκήσεις.
(09/09/2022) Ολοκλήρωση επανάληψης.
(12/09/2022) νιοστή ρίζα/ασκήσεις.
(14/09/2022) νιοστή ρίζα/ασκήσεις.
(15/09/2022) Ιδιότητες της νιοστής ρίζας/παραδείγματα.
(23/09/2022) Μετατροπή άρρητου παρονομαστή σε ρητό.
(05/09/2022) Τριγωνομετρία.
(10/10/2022) Τριγωνομετρικοί αριθμοί.
(11/10/2022) Τριγωνομετρικοί αριθμοί.
(17/10/2022) Τριγωνομετρικός κύκλος.
(18/10/2022) Τριγωνομετρικός κύκλος/Ασκήσεις.
(24/10/2022) Τριγωνομετρικός κύκλος/Ασκήσεις.
(25/10/2022) Ασκήσεις.
(31/10/2022) Επανάληψη.
(02/11/2022) 45′ διαγώνισμα.
(04/11/2022) Κύκλος-εισαγωγή.
(07/11/2022) Θέση δύο κύκλων.
(08/11/2022) Θέση δύο κύκλων.
(21/11/2022) Ασκήσεις.
(22/11/2022) Ασκήσεις εμπέδωσης.
(25/11/2022) Διανύσματα.
(30/11/2022) Διανύσματα.
(01/12/2022) Διανύσματα-ασκήσεις.
(02/12/2022) Διανύσματα-ασκήσεις.
(05/12/2022) Διανύσματα-ασκήσεις.
(07/12/2022) Διανύσματα-ασκήσεις.
(09/12/2022) Επανάληψη-Ρίζες.
(14/12/2022) Επανάληψη-τριγωνομετρία.
(16/12/2022) Επανάληψη-τριγωνομετρία.
(19/12/2022) Επανάληψη-τριγωνομετρία.
(20/12/2022) Επανάληψη-τριγωνομετρία, κύκλος.
(09-11,13/01/2023) Επανάληψη.
(06/02/2023) Παραβολή.
(07/02/2023) Παραβολή.
(08/02/2023) Παραβολή.
(10/02/2023) Παραβολή.
(13-14/02/2023) Παραβολή.
(17/02/2023) Παραβολή-Ασκήσεις.
(20/02/2023) Παραβολή-Ασκήσεις και τύποι του Vieta.
(21/02/2023) Τύποι του Vieta.
(22/02/2023) Ασκήσεις.
(24/02/2023) Εφαρμογές
(28/02/2023) Παραγοντοποίηση τριωνύμου.
(01/03/2023) Παραγοντοποίηση τριωνύμου.
(06/03/2023) Ασκήσεις.
(08/03/2023) Ασκήσεις.
(10/03/2023) Πρόσημο τριωνύμου.
(13/03/2023) Ασκήσεις επανάληψης.
(14/03/2023) Ασκήσεις επανάληψης.
(15/03/2023) Ασκήσεις επανάληψης.
(17/03/2023) Διαγώνισμα.
(20/03/2023) Ασκήσεις.
(21-22/03/2023) Ασκήσεις.
(24/03/2023) Ασκήσεις.
(27/03/2023) Επίσκεψη στον Ερυθρό Σταυρό.
(28/03/2023) 15λεπτη άσκηση, Θεώρημα Θαλή.
(29/03/2023) Θεώρημα Θαλή.
(31/03/2023) Όμοια σχήματα.
(03/04/2023) Όμοια σχήματα.
(04,05/04/2023) Όμοια τρίγωνα.
(07/04/2023) Όμοια τρίγωνα.
(24/04/2023) Όμοια τρίγωνα (ασκήσεις).
(25/04/2023) Όμοια τρίγωνα (ασκήσεις).
(26/04/2023) Στατιστική (μέτρα θέσης).
(28/04/2023) Στατιστική (μέτρα θέσης).
(02/05/2023) Επανάληψη.
(05/05/2023) Επανάληψη.

%d bloggers like this: